Your browser does not support JavaScript!
國立屏東大學特殊教育學系
網站地圖
1 . 公佈欄
      1-1 . 系週會暨演講活動
      1-2 . 碩士班學術演講
      1-3 . 教師office hour
2 . 系所簡介
      2-1 . 歷史沿革
      2-2 . 系所特色
      2-3 . 教育目標
      2-4 . 未來展望
3 . 授課師資
      3-1 . 講座教授
      3-2 . 專任師資
      3-3 . 兼任師資
4 . 課程規劃
      4-1 . 大學部課程
      4-2 . 碩士班課程
      4-3 . 碩士在職專班課程
      4-4 . 教學碩士班課程(停招)
5 . 行政人員
6 . 法令規章
7 . 設備器材
      7-1 . 專業教室空間
      7-2 . 自學空間
      7-3 . 教具設備
      7-4 . 圖書借閱
      7-5 . 借閱規則
8 . 學生研究成果
      8-1 . 大學部學生參與科技部專題研究計畫
      8-2 . 論文計劃發表公告
      8-3 . 論文口試公告
      8-4 . 本系碩士班歷屆研究生碩士論文
9 . 資料下載
      9-1 . 大學部相關表格
      9-2 . 碩士班相關表格
      9-3 . 碩士班考試資訊
      9-4 . 教檢資訊
      9-5 . 教甄資訊
10 . 升學與就業
      10-1 . 考取教職
      10-2 . 在校學生
      10-3 . 考取公職
      10-4 . 考取研究所
      10-5 . 教檢通過
      10-6 . 其他傑出表現
11 . 評鑑專區
      11-1 . 自我評鑑過程
      11-2 . 教育學院
12 . 學生學會
      12-1 . 系學會
      12-2 . 研究生學會
      12-3 . 系友會
            12-3-1 . 本系系友會章程
            12-3-2 . 系友會活動公告
            12-3-3 . 照片集錦
                  12-3-3-1 . 第一次系友會成立大會暨會員大會照片
                  12-3-3-2 . 第二次系友會會議照片
                  12-3-3-3 . 第三次系友會會議照片
                  12-3-3-4 . 第四次系友會會議照片
            12-3-4 . 本系傑出系友表現
            12-3-5 . 畢業動向調查
            12-3-6 . 表單下載
13 . 會議紀錄
14 . 系所活動
      14-1 . 活動相片下載
      14-2 . 海外見習